HomeWszystko o biblioteceRegulamin biblioteki

Regulamin biblioteki

Podmínky přijetí

Čtenářem knihovny se může stát každý občan na základě přihlášky s údaji ověřenými z OP, na jejichž základě obdrží čtenářský průkaz. Děti do 15 let vyplní přihlášku, kterou musí potvrdit rodiče nebo jejich právní zástupce. Povinností čtenáře je řídit se knihovním řádem, při jeho nedodržování může být čtenář dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny.

Ochrana osobních údajů

Zákon 101/2000 Sb., §5, odstavec 2, písmeno b. Osobní údaje jsou shromažďovány za účelem evidence čtenářů a slouží pouze pro vnitřní potřebu knihovny. Bez osobních údajů nelze čtenáře registrovat. Za zneužití těchto osobních údajů se čtenář může obrátit na Úřad pro ochranu osobních dat.

Čtenářský průkaz

Je nepřenosný, jeho ztrátu je čtenář povinen ihned knihovně ohlásit, stejně jako změnu bydliště. Registrační poplatek na pololetí činí 70 Kč pro dospělé čtenáře a pro organizace, pro mládež do 15 let 40 Kč. Občané starší 70-ti let neplatí. Jednorázová registrace – osoba, která se nechce stát trvale čtenářem knihovny, má možnost si vypůjčit požadované dokumenty za jednorázový poplatek 20 Kč za jednu knihu.

Půjčování

Knihovna může v některých případech požadovat při půjčení díla peněžitou zálohu. Při půjčení knihy, jejíž pořizovací hodnota je vyšší než 500 Kč, musí čtenář podepsat stvrzenku o vypůjčení této knihy. Není-li dílo ve volném výběru, má čtenář právo požadovat rezervaci. Žádá-li totéž dílo více čtenářů, stanoví se pořadí podle data podání rezervace. Čtenářům, kteří onemocněli nakažlivou chorobou nebo čtenářům, v jejichž rodině se taková choroba vyskytla, nelze půjčovat v době karantény. Veškeré stížnosti, oznámení a podněty týkající se služeb knihovny má čtenář právo sdělit pracovníkům knihovny.

Výpůjční doba

Pro výpůjčky mimo knihovnu je stanovena tato výpůjční doba:

1 měsíc – knihy, periodika

1 týden – knihy z příruční knihovny

Vrácení vypůjčeného díla

Jestliže čtenář nevrátí dokumenty ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna čtenáři poplatky z prodlení i bez předchozího písemného upozornění.

Sankční poplatky:

1. upomínka (ihned po uplynutí výp. lhůty) – 30 Kč

2. upomínka (14 dnů po 1. upomínce) – 50 Kč

3. upomínka (14 dnů po 2. upomínce) – 70 Kč

Jestliže se čtenář dostaví do knihovny po uplynutí 14 dnů od odeslání 3. upomínky, hradí při této návštěvě bez dalšího upomínání 100 Kč. Jestliže se nedostaví vůbec, řeší se vyřízení pohledávky právní cestou, rovněž se sankčním poplatkem 100 Kč.

Ztráty a náhrady

čtenář je povinen bezodkladně ohlásit knihovně ztrátu nebo poškození díla. O způsobu náhrady rozhoduje knihovna. Může požadovat:

  • Nepoškozený výtisk téhož díla a manipulační poplatek ve výši 20 Kč
  • Jiné dílo stejného zaměření a v odpovídající ceně poškozeného díla po dohodě s knihovnou
  • Finanční náhradu, která se skládá z ceny knihy a manipulačního poplatku 100 Kč
  • Při ztrátě periodika uhradí čtenář částku ve výši periodika
  • při poškození čárového kódu v knize nebo při ztrátě čtenářského průkazu uhradí čtenář poplatek 10 Kč

Meziknihovní výpůjční služba

MVS – knihovna zprostředkuje výpůjčku prostřednictvím MVS z jiné knihovny, čtenář hradí poštovné ve výši 60 Kč až 100 Kč.

Poplatky

Poplatky za rešeršní a jiné informační služby

Za zpracování rešerší v tištěné a digitální podobě

Základní poplatek při zadání rešerše 40 Kč

Za jeden vytvořený záznam českého pramene 3 Kč

Za jeden vytvořený záznam zahraničního pramene 6 Kč

Za jeden záznam vyhledaný v elektronických tuzemských databázích 1 Kč

Za jeden záznam vyhledaný v elektronických zahraničních databázích 2 Kč

PROVOZNÍ ŘÁD PRO PRÁCI S INTERNETEM

Služby Internetu může v knihovně využívat každý návštěvník.

Uživatel musí ovládat základy práce na počítači s operačním systémem Windows a základní principy práce s počítačovou sítí Internet. Uživatel musí dbát pokynů pracovníků knihovny.

Uživatel může používat pouze předinstalovaný software. Není dovoleno nahrávat na disk jakékoli vlastní soubory ani instalovat aplikace stažené z Internetu, měnit nastavený software nebo restartovat počítač. Na počítači je povoleno používat pouze služeb Internetu.

Informace a soubory získané při práci s Internetem si může uživatel odnést. Elektronickou poštu je možné používat prostřednictvím veřejně přístupných poštovních služeb (post.cz apod.).

Uživatel mladší 18 let nesmí navštěvovat stránky s erotickým nebo pornografickým obsahem. Knihovna v Jablunkově nenese odpovědnost za obsah souboru stažených z Internetu, zvláště pak obsahují—li viry. Neodpovídá za rychlost spojení. V případě porušení některého z ustanovení tohoto řádu může být uživateli pracovníkem knihovny přístup k Internetu ukončen.

Práce na počítači a využití výpočetní techniky:

Prvních 15 min zdarma

každá další započatá půlhodina 10 Kč