Usługi

Jak korzystać z Biblioteki?

Wypożyczanie

Kto to Użytkownik?

Należy przez to rozumieć Czytelnika i inną osobę korzystającą z usług Biblioteki.

Kto to Czytelnik?

Należy przez to rozumieć osobę, której wydano kartę biblioteczną za określoną opłatę, która upoważnia do korzystania z dokumentów, stanowiących zbiór  Biblioteki.

Jak zostać Czytelnikiem?

Wystarczy zgłosić się u bibliotekarki. Potrzebny jest aktualny dokument tożsamości (za Czytelnika niepełnoletniego zobowiązanie podpisuje rodzic lub opiekun prawny) i 70 Kč na opłatę na okres 6 miesięcy, dla dzieci opłata wynosi 40 Kč. Osoby starsze 70 lat bezpłatnie.

Obowiązki Czytelnika

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za każde użycie karty bibliotecznej i za wypożyczenia! Jest zobowiązany do poszanowania zbiorów i urządzeń Biblioteki i ponosi odpowiedzialność za zagubienie, zniszczenie i uszkodzenie zbioru w formie zapłaty odszkodowania w kwocie określonej w cenniku.

Za  nieterminowy zwrot  (przetrzymywanie) wypożyczonych materiałów bibliotecznych pobierane są opłaty  za przetrzymywanie. Przedłużenie terminu zwrotu następuje na wniosek Czytelnika złożony osobiście, telefonicznie, drogą internetową w systemie Clavius lub przez inną osobę,  najpóźniej w dniu upływu terminu zwrotu.

Wypożyczanie

Czytelnik ma prawo do wypożyczenia dokumentów na okres 4 tygodni.

Biblioteka może dwukrotnie przedłużyć termin zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych, jeżeli nie ma na nie zapotrzebowania  ze strony innych Czytelników.

Prezencyjne, absencyjne – na zewnątrz, WMB……….. potrzebne jest objaśnienie?

Radzimy:

WYPOŻYCZENIE PREZENCYJNE

Książek, dokumentów kartograficznych oraz czasopism nie można odnosić poza Bibliotekę.

WYPOŻYCZENIE NA ZEWNĄTRZ

Książki, dokumenty kartograficzne oraz czasopisma – regularne wypożyczanie poza Bibliotekę.

WMB – Wypożyczenie międzybiblioteczne

W przypadku, gdy poszukiwanych dokumentów brak w Bibliotece, jest możliwość sprowadzenia materiałów z innych bibliotek krajowych lub zagranicznych. Usługi te są darmowe, czytelnik pokrywa koszty sprowadzenia i odesłania książki oraz koszt korespondencji związanej z wypożyczeniem.

REZERWACJA

Dokument jest  wypożyczony? Bibliotekarz rezerwuje na wniosek Czytelnika  zbiory aktualnie wypożyczonych materiałów bibliotecznych. Po zwrocie wypożyczonych dokumentów poprzednim Czytelnikiem, odeślemy informację.

KONTO CZYTELNIKA

Podczas zapisu do Biblioteki zakładane jest Konto Czytelnika w systemie bibliotecznym.

Na Koncie Czytelnika przechowywane są informacje o wypożyczonych zasobach i zamówionych usługach oraz przeprowadzane są operacje wypożyczeń i zwrotów dokumentów bibliotecznych.

ON-LINE KATALOG

Komputerowy katalog biblioteczny Carmen

Poprzez Internet można przeglądać informacje na temat księgozbioru prosto z domu. Informacje v katalogu są aktualne. U nowości wydawniczych można widzieć okładki książek dla lepszego wyszukiwania.

UKD

Uniwersalna klasyfikacja dziesiętna – znak na grzbiecie książki z literatury popularno-naukowej, służy do włączania i lepszego wyszukiwania dokumentów w regałach, naprz. Życiorysom odpowiada znak 929. Ten system klasyfikacji stosowany jest we wszystkich bibliotekach Republiki Czeskiej i dalszych państwach świata.

ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE

Zestawienia materiałów źródłowych dostępnych w bibliotekach na dany temat. Takie zestawienia mogą być potrzebne przy pisaniu pracy dyplomowej. Usługi te są odpłatne według cenniku.

USŁUGI REPROGRAFICZNE

Kopiowanie (opłaty według cenniku) i skanowanie (także druk jak z Interneta, tak z własnego źródła, opłaty według cenniku).